fbpx

Pedicure Praktijk FootWorks
Nieuwlandseweg 4, 1215 AZ Hilversum-NL
Tel.: 035 772 69 67 / 06 3600 8009

Algemeen

 1. Deze voorwaarden gelden voor iedere aanbieding, behandeling en transactie tussen FootWorks en een cliënt waarop FootWorks deze voorwaarden van toepassing heeft verklaard, voor zover van deze voorwaarden niet door partijen uitdrukkelijk en schriftelijk is afgeweken.
 2. Een overeenkomst komt tot stand nadat de cliënt gevraagd heeft om een behandeling en FootWorks aangegeven heeft die behandeling uit te zullen voeren.
 3. Een overeenkomst komt eveneens tot stand nadat cliënt via het automatische online afsprakensysteem op de website van FootWorks een behandeling heeft geboekt.
 4. Is er sprake van medische klachten, allergieën, bent u in behandeling bij een arts of specialist of gebruikt u medicijnen die het reactievermogen beïnvloeden dan dient u dit door te geven. U bent echter zelf verantwoordelijk voor het doorgeven of achterhouden van belangrijke informatie over uw gezondheid.

Diensten

 1. FootWorks verleent geen medische behandelingen. Bij medische klachten dient u met uw behandelend arts of specialist te overleggen alvorens een behandeling te ondergaan.
 2. FootWorks staat ervoor in dat de door haar verrichte werkzaamheden beantwoorden aan de overeenkomst, dat de werkzaamheden worden uitgevoerd naar beste inzicht en vermogen en in overeenstemming is met de eisen van goed en zorgvuldig vakmanschap én met gebruikmaking van deugdelijke materialen en middelen volgens de branchecode, uitgegeven door het Centrum voor de Ambachtseconomie (CvAE).
 3. FootWorks licht de cliënt in over de aard en omvang van de behandeling, de in redelijkheid te verwachten resultaten en de mogelijke risico’s verbonden aan de behandeling. FootWorks vraagt de cliënt naar informatie die relevant is om de behandeling goed uit te kunnen voeren.
 4. FootWorks acht zich verplicht te werken volgens de geldende wet en regelgeving en stand der techniek, zoals deze onder andere zijn neerslag vindt in de ter zake geldende branchecode, uitgegeven door het CvAE.
 5. FootWorks zal geen handeling verrichten die buiten haar beroepscompetenties valt.
 6. FootWorks is gerechtigd om de werkzaamheden, ongeacht de reden, door derden te laten verrichten, mits de cliënt hiermee akkoord gaat. Is dit niet het geval, dan is de cliënt gerechtigd de afspraak zonder enige kosten te annuleren.
 7. FootWorks is te allen tijde gerechtigd, ongeacht de reden, een behandeling of levering van producten te weigeren.

Afspraken

 1. De cliënt moet verhindering voor een afspraak zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk 24 uur voorafgaande aan de afspraak, aan FootWorks melden. Indien de cliënt deze verplichting niet of niet tijdig nakomt, mag FootWorks daarvoor het gehele honorarium voor de afgesproken behandeling aan de cliënt berekenen.
 2. Indien de cliënt meer dan vijf minuten later dan de afgesproken tijd in de praktijk komt, mag FootWorks de verloren tijd inkorten op de behandeling en toch het gehele afgesproken honorarium berekenen.
 3. FootWorks zal overmacht, mits redelijk aantoonbaar, in acht nemen en deze niet in rekening brengen.
  Overmacht omvat datgene wat de wet en jurisprudentie daarover zegt: “van overmacht is sprake als het gaat om abnormale en onvoorziene omstandigheden die onafhankelijk zijn van de wil van degene die zich erop beroept en waarvan de gevolgen ondanks alle voorzorgsmaatregelen niet konden worden vermeden”.

Ambulant

 1. Indien een behandeling bij de cliënt thuis plaatsvindt, dient de cliënt zorg te dragen voor voldoende ruimte en de door de FootWorks gevraagde faciliteiten beschikbaar te stellen die nodig zijn om een goede behandeling mogelijk te maken. Tevens dient de cliënt te zorgen voor een zo hygiënisch mogelijke omgeving. Indien de cliënt deze normen niet of onvoldoende nakomt is FootWorks gerechtigd de behandeling te weigeren, dan wel te staken en het gehele honorarium voor de afgesproken behandeling aan de cliënt in rekening te brengen.
 2. Indien niet wordt opengedaan en daardoor de behandeling niet kan plaats vinden, worden alsnog alle kosten in rekening gebracht en volgt er een factuur die men binnen het wettelijk gestelde termijn van 30 dagen dient te voldoen.

Tarieven en betaling

 1. FootWorks vermeldt alle tarieven van behandelingen op de website en zichtbaar in de praktijk. De gemelde prijzen zijn inclusief btw.
 2. Aanbiedingen in advertenties zijn geldig in de aangegeven looptijd en/of zolang de voorraad strekt. Eventuele prijswijzigingen worden in de praktijkruimte en op de website tijdig kenbaar gemaakt.
 3. De cliënt dient direct na afloop van de behandeling de betaling van de behandeling en eventuele producten bij voorkeur via tikkietransactie en/of pinbetaling te voldoen.
 4. Indien er sprake is van facturering, dient deze, mits anders schriftelijk is overeengekomen, binnen de wettelijke betalingstermijn van 30 dagen volledig te zijn voldaan. Tot dan blijven de geleverde producten en goederen eigendom van FootWorks.
 5. Bij een behandeling of reeks behandelingen kan FootWorks, zonder opgave van redenen, de cliënt verplichten tot een vooruitbetaling van de totaalprijs.

Afwijkende tarieven

 1. Op zaterdagen, zondagen, feestdagen en avonden geldt een toeslag op de betreffende behandeling(en). Onder feestdagen wordt verstaan, de wettelijke feestdagen in Nederland.
 2. Indien de praktijk is gesloten en voor een enkele behandeling geopend moet worden, geldt eveneens een toeslag.
 3. Ambulante behandelingen worden vermeerderd met een toeslag als vermeld op de website.

Persoonsgegevens & privacy

 1. De cliënt voorziet voor de eerste behandeling FootWorks van alle gegevens, welke voor FootWorks relevant zijn voor een goede beroepsuitoefening.
 2. FootWorks neemt de persoonlijke gegevens van de cliënt op in een beveiligd geautomatiseerd systeem, en behandelt de vertrouwelijke gegevens van de cliënt volgens de richtlijnen in de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG), te vinden in deze Algemene Voorwaarden en in de privacyverklaring op deze website.
 3. FootWorks zal gegevens van de cliënt gebruiken binnen de eigen praktijk. Uitsluitend met instemming van de cliënt kan FootWorks behandelgegevens ter beschikking stellen aan de huisarts of medisch specialist indien van toepassing.
 4. Indien noodzakelijk, kan FootWorks contact opnemen met de huisarts of medisch specialist voor overleg, tenzij cliënt op dat moment duidelijk aangeeft daar op tegen te zijn.
 5. Eigen persoons- en behandelgegevens zijn ten allen tijde in te zien door de cliënt.

Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG)

 1. FootWorks verplicht zich, in overeenstemming met de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG), tot geheimhouding van het medisch dossier en alle vertrouwelijke informatie die de cliënt heeft verteld aan FootWorks. Informatie geldt als vertrouwelijk als dit door de cliënt is verteld of als dit voortvloeit uit de aard van de informatie.
 2. FootWorks gebruikt haar cliëntgegevens alleen voor:
  – Het verzetten van afspraken informatie die voor de klant van belang kan zijn, informatief of financieel.
  – Persoonlijk contact.
  – Het versturen van facturen.
  – Het versturen van uitnodigingen van FootWorks
 3. FootWorks gebruikt haar gegevens niet voor:
  – Verkoop van adresgegevens aan derden.
  – Het versturen van spam
 4. FootWorks draagt er zorg voor dat:
  – cliëntengegevens zorgvuldig, stikt vertrouwelijk en in een beveiligde omgeving bewaard worden.
  – cliëntengegevens, na het laatste contact met de klant vernietigd worden.
  – op verzoek van de cliënt alle betreffende gegevens jegens deze klant onmiddellijk vernietigd zullen worden.
 5. De eigenaar van FootWorks is de enige persoon die deze gegevens kan inzien en gebruiken.
 6. FootWorks zal nimmer zonder uw toestemming gegevens openbaar maken of aan derden verstrekken.
 7. De geheimhouding vervalt indien, op grond van een wettelijke bepaling of een rechterlijke uitspraak, FootWorks verplicht is de vertrouwelijke informatie aan derden te verstrekken.

Aansprakelijkheid

 1. FootWorks is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, ontstaan door onjuiste en/of onvolledige verstrekte informatie door de cliënt over relevante lichamelijke aandoeningen, medicijngebruik, werkzaamheden of vrijetijdsbesteding.
 2. FootWorks is niet aansprakelijk voor beschadiging of vermissing van persoonlijke eigendommen die de cliënt heeft meegenomen naar de praktijk.
 3. FootWorks is tegenover de cliënt aansprakelijk voor schade die het gevolg is van een tekortkoming die aan FootWorks of een persoon in zijn dienst dan wel stagiaire is toe te rekenen. De bedrijfsaansprakelijkheid bedraagt, in geval van verwijtbaar (letsel)schade, ten hoogste € 2.200.000,00 per gebeurtenis.
 4. De cliënt is tegenover FootWorks aansprakelijk voor door FootWorks geleden schade die door een aan de cliënt toerekenbare tekortkoming is veroorzaakt.

Klachten

 1. Indien de cliënt een klacht heeft over een product dan wel een klacht heeft over, of ten gevolge van, een behandeling, moet deze zo spoedig mogelijk contact met FootWorks opnemen, zodat deze adequaat kan handelen door eventuele vervanging van het product, een eventuele vervolgafspraak of een doorverwijzing. Te lang wachten met de klacht kan nadelige gevolgen hebben voor de bewijspositie van de cliënt.
 2. FootWorks dient klachten afdoende te onderzoeken. FootWorks zal eventuele tekortkomingen zo mogelijk herstellen binnen een redelijke termijn, tenzij zulks in verband met de omstandigheden in redelijkheid niet van hem kan worden gevergd.
 3. Als de klacht niet in onderling overleg naar tevredenheid kan worden opgelost, ontstaat een geschil dat kan worden voorgelegd aan De Geschillencommissie.

Garantie op producten

 1. FootWorks geeft de cliënt tot 8 dagen na aankoop garantie op de producten en behandelingen. Deze garantie vervalt indien: – De cliënt de adviezen van FootWorks omtrent het product of behandeling niet heeft opgevolgd. – De cliënt producten niet volgens de gebruiksaanwijzing heeft gebruikt. – Het product dusdanig is beschadigd of is verbruikt dat deze niet meer terug te nemen is. Dit uitsluitend te beoordelen door FootWorks zelf.

Beschadiging en diefstal

 1. FootWorks heeft het recht van de cliënt een schadevergoeding te eisen indien de cliënt meubilair, apparatuur of producten beschadigt.
 2. FootWorks meldt diefstal altijd en zonder enige uitzondering bij de politie.

Gedrag

 1. De cliënt behoort zich in- en rond de praktijk volgens algemeen aanvaarde normen te gedragen. Huisdieren zijn in de behandelruimten niet toegestaan. In het hele pand geldt een rookverbod.
 2. De behandelruimten zijn uitsluitend toegankelijk na toestemming van FootWorks.
 3. Indien een cliënt, na herhaaldelijke waarschuwingen, onbehoorlijk gedrag blijft vertonen, heeft FootWorks het recht de cliënt de toegang tot het pand te weigeren of te ontzeggen, zonder opgaaf van reden.

Recht

 1. Op elke overeenkomst tussen FootWorks en de cliënt is, voor zover deze algemene voorwaarden niet voorziet, het Nederlandse recht van toepassing. In geval van uitleg van de inhoud en strekking van deze algemene voorwaarden, is de Nederlandse tekst daarvan steeds bepalend.
 2. Uitsluitend de rechter van de arrondissementsrechtbank waar Hilversum onder valt is bevoegd om van geschillen kennis te nemen.

Slotbepaling

 1. Van toepassing is steeds de laatste versie c.q. de versie zoals die gold ten tijde van de totstandkoming van de overeenkomst. De laatste versie staat altijd ter inzage op de website van FootWorks: www.footworks.info